KEM KEMAHIRAN KAWAD KAKI LMS

Kem kemahiran kawad kaki LMS.

Tempat: Kem K-Damai, Kg Toh Paduka  Batu Kurau.
Tarikh: 4-6 Mac 2016